Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2017

Ty ogólnie taka jesteś. Cały czas smutna. Tak jakbyś cały czas się czymś martwiła. I wydaje mi się, że za dużo myślisz. 
— Sara.
Reposted fromsilentsoul silentsoul viacannellle cannellle
Każdy mężczyzna, każda kobieta ma słabość do jednej osoby na całym świecie. Gdyby ona zadzwoniła i powiedziała: “Przyjedź do mnie, chcę być z tobą” zerwałbym się z końca świata, aby to zrobić. Aby z nią być.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viacannellle cannellle
4439 7acf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viazapachdeszczu zapachdeszczu
3309 c973
5917 31a4 500
Reposted fromtfu tfu viafrique frique
3874 1736
9460 e721 500
Reposted fromgreensky greensky viafrique frique
9881 8a54 500
Reposted fromswissfondue swissfondue viafrique frique
4816 22f0
Reposted fromkarahippie karahippie viafrique frique
5520 f346 500
Reposted fromtfu tfu viafrique frique
0587 b430
Reposted fromgreensky greensky viafrique frique
3498 6e7a 500
Reposted fromgameofthrones gameofthrones
0499 ca24
5308 be4f
Reposted fromktosiowa ktosiowa viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
4188 8567 500
show me the cat
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viafrique frique
0523 cad6
Reposted fromels els viafrique frique
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl